Algemene Voorwaarden 2018-05-03T09:39:58+00:00

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Leverancier: Bonaventura Coffee B.V. gevestigd aan de Hoge Witsiestraat 25 | 5045 JX Tilburg
 2. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de leverancier een overeenkomst van koop, lease c.q. bruikleen is aangegaan met betrekking tot de levering van producten en/of diensten.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de wederpartij en de leverancier gesloten overeenkomsten.
 2. Algemene voorwaarden van de wederpartij zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen, totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de leverancier zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. I.v.m. speciale actie-prijzen hebben de offertes van Bonaventura Coffee een maximale geldigheidsduur van 30 dagen.
 2. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de leverancier het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 3. Aanbiedingen van de leverancier kunnen slechts integraal en zonder afwijkingen worden aanvaard.
 4. De overeenkomst tussen wederpartij en leverancier komt pas tot stand door de schriftelijke bevestiging van de leverancier van de opdracht.
 5. De lease, huur c.q. huurkoop c.q. bruikleen van de automaten en andere artikelen gaat in op de datum die is bepaald in de daartoe strekkende overeenkomst(en) tussen de leverancier en de wederpartij en wordt aangegaan voor de daarin genoemde periode.

Artikel 4: Prijzen

 1. Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen in de overeenkomsten exclusief, btw, de kosten van vervoer, verzekeringen, installatie en eventuele heffingen.
 2. De prijs die de leverancier voor de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 3. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.
 4. Indien tussen partijen een korting op de machine(s) of koffie(s) is overeengekomen dient wederpartij tenminste 36 maanden alle koffie(s), ingrediënten en toebehoren bij leverancier af te nemen. Hiervoor gelden geen minimale bestel afnames .

Leveringen zijn franco vanaf € 100,00.

Artikel 5: Prijswijzigingen

De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van grondstoffen, door derden te leveren machines of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

 

Artikel 6: Facturatie

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de wederpartij de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. De betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden indien de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij niet tijdige betaling is de wederpartij in verzuim zonder dat ingebrekestelling door de leverancier is vereist.
 2. De leverancier is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten zoals ter zake van al dan niet specifiek ingekochte machines of grondstoffen.
 3. De wederpartij is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van de leverancier zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan de leverancier te betalen bedragen.
 4. Indien de wederpartij niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke handelsrente, of zo van toepassing, de wettelijke rente, verschuldigd.
 5. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de wederpartij naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente met een minimum van € 100,-.

Artikel 7: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud, service-en onderhoud

 1. Opgegeven termijnen waarbinnen de automaten en aanverwante artikelen ter beschikking dienen te worden gesteld, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, terwijl uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Bij levering in gedeelten wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd, en kan tevens op overeenkomstige wijze gefactureerd worden.
 3. Indien het niet mogelijk blijkt, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, te leveren, behoudt de leverancier zich, nadat hij de wederpartij schriftelijk in gebreke heeft gesteld, en de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken, het recht voor de automaten en aanverwante artikelen op risico van de wederpartij op te slaan. Na een tijdsverloop van twee weken nadat de wederpartij in gebreke is gesteld, is de leverancier bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de bedongen prijs te voldoen onverlet.
 4. Aflevering van de automaten en de aanverwante artikelen geschiedt éénmalig op een door de wederpartij opgegeven adres, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De wederpartij dient zorg te dragen voor een goede bereikbaarheid van de bestemming c.q. losplaats c.q. locatie waar de automaten geplaatst dienen te worden.
 5. Tevens dient de wederpartij zorg te dragen voor aansluitingen van stroomvoorziening en watervoorziening binnen 1,5m van de machine. Eventuele kosten van aanleg en onderhoud van aansluitingen zijn voor rekening van de wederpartij.
 6. Tevens dient de wederpartij ervoor te zorgen dat de plaats van bestemming in voldoende mate toegankelijk is voor de leverancier, met inbegrip van haar personeel of hulppersonen, machines en werktuigen.
 7. De overeengekomen plaats van bestemming van de automaten dient een geschikte plaats te zijn en bij de levering c.q. plaatsing vrij te zijn van overtollige materialen, planten, kasten e.d. Er dient binnen 1,5 meter van de bestemming van de automaat een 230 V stroomvoorziening aanwezig te zijn. Indien het een automaat met wateraansluiting betreft dient er tevens binnen 1,5 meter een wateraansluiting met wasmachinekraan aanwezig te zijn. Leverancier adviseert een waterslot op de wateraansluiting. Indien niet aan deze bepalingen is voldaan op het moment van plaatsing van de automaten, zijn de kosten voor het verrichten van deze (extra) werkzaamheden voor rekening van de wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 8. De leverancier is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij een waarborgsom te vragen van 25% van de totale huur c.q. koop c.q. huurkoopsom of zekerheid c.q. 100% vooruitbetaling van hem te verlangen alvorens tot levering van de automaten, koffies en aanverwante artikelen over te gaan.
 9. De waarborgsom zal na afloop van de huur c.q. huurkoop, lease, mits de automaten in de vooraf in de overeenkomst bepaalde staat zijn geretourneerd, worden gerestitueerd nadat alle, met betrekking tot deze overeenkomsten financiële verplichtingen door de wederpartij zijn voldaan. Deze waarborgsom komt tevens voor verrekening in aanmerking.
 10. Indien wederpartij een onderhoudscontract afsluit heeft wederpartij het recht om eens per 12 maanden leverancier in te schakelen voor onderhoud. Tijdens het onderhoud zal leverancier waar nodig slangen, pakkingen/ o-ringen vervangen. De boiler wordt ontkalkt en waterfilter vervangen. Tarief is inclusief uren, voorrijkosten en benoemd materiaal, exclusief waterfilter welke doorberekend wordt aan wederpartij.
 11. Het is de wederpartij in geen geval toegestaan de gehuurde, geleasede c.q. in bruikleen gezette automaten te verplaatsen of daaraan iets te wijzigen. Kosten die hieruit voortvloeien zullen in rekening worden gebracht bij de wederpartij.
 12. De automaten en aanverwante artikelen worden op de overeengekomen plaats geleverd, gemonteerd en aangesloten.
 13. Wanneer de levering van de automaten en aanverwante artikelen door oorzaken van buiten de schuld van de leverancier niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden is de leverancier gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
 14. Alle onkosten welke door de leverancier worden gemaakt ten verzoeken van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 15. De wederpartij zal met betrekking tot de automaten, enkel de van de leverancier afkomstige ingrediënten en nevenartikelen gebruiken, zulks ter voorkoming van storing.
 16. Indien de huur c.q. bruikleenovereenkomst afloopt, wordt beëindigd of wordt ontbonden, is de leverancier gerechtigd de automaten en de aanverwante terstond terug te nemen.
 17. De wederpartij is verplicht er zorg voor te dragen, dat de verhuurde en/of in bruikleen gegeven automaten en andere zaken bij terugname daarvan in de staat verkeren waarin de wederpartij deze heeft ontvangen behoudens slijtage als gevolg van normaal gebruik.
 18. De leverancier is gerechtigd tijdens de duur van de lease, huur c.q. huurkoop c.q. bruikleenovereenkomst wijzigingen aan te brengen aan de automaten of gelijksoortige nieuwe of gereviseerde automaten te plaatsen ter vervanging van eerder geplaatste automaten.
 19. De wederpartij dient als een goed huisvader met de automaten en aanverwante artikelen om te gaan.
 20. Iedere levering van zaken door de leverancier aan de wederpartij geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de wederpartij al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van enige overeenkomst is gehouden.

Artikel 10: Onderzoek bij aflevering; reclames

 1. De wederpartij is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of de leverancier de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de leverancier er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De wederpartij dient het even bedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 24 uur dagen na aflevering.
 2. De leverancier is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
 3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de wederpartij in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
 4. De prestatie van de leverancier geldt voorts in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de wederpartij het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de wederpartij het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.
 5. Indien de wederpartij bij aflevering zichtbare gebreken constateert, dienen deze op de ontvangst-bon c.q. pakbon te worden vermeld, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging binnen 24 uur hiervan aan de leverancier.
 6. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. De leverancier dient in staat te worden gesteld om de klacht te onderzoeken. Indien retourzending van de automaten en/of aanverwante artikelen noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de leverancier indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd, tenzij de vervanging het gevolg is van feiten of omstandigheden die de wederpartij moeten worden toegerekend.
 7. Indien de retourzending betrekking heeft op een reclame als hiervoor bedoeld, geschiedt de retourzending slechts voor rekening en risico van de leverancier en op een door haar te bepalen wijze, indien de reclame door hem gegrond is verklaard.
 8. Indien de automaten of andere artikelen na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
 9. In geval van terechte reclame zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 8.

Artikel 11: Overmacht

 1. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
 2. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en half fabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan de leverancier toe te rekenen en geven de wederpartij geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van leverancier is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de op basis van de overeenkomst betaalde nettoprijs of factuurwaarde van de automaat en/of het toebehoren of de dienst die tot de aansprakelijkheid van leverancier heeft geleid. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan de uitkering die de verzekeraar van leverancier uitkeert.
 2. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat wederpartij de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
 3. De leverancier is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de wederpartij.
 4. Indien zich met betrekking tot de geleverde automaten en aanverwante artikelen kennelijke gebreken voordoen die reeds op het moment van aflevering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de leverancier zich de automaten kosteloos te vervangen.
 5. De leverancier staat in voor de normale kwaliteit en deugdelijkheid van de automaten.
 6. Zo door de leverancier geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
 7. De wederpartij verliest diens rechten jegens de leverancier en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de leverancier tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover vorenbedoelde schade is ontstaan door ondeskundig gebruik, het niet uitzetten van de machine indien er niemand aanwezig is (stekker uit het stopcontact), er geen waterstop aanwezig is, en/of met instructies van de leverancier of handleidingen e.d. strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de afgeleverde zaken door de wederpartij.
 8. Wanneer sprake is van een huur (proefplaatsing)- en/of operating lease overeenkomst, is gedurende de duur van de huur(proefplaatsing)-en/of operating lease overeenkomst het risico van de schade, zowel direct als indirect alsmede gevolgschade aan automaten en toebehoren voor rekening van wederpartij.
 9. Wederpartij dient zich tegen de in het vorige lid genoemde risico’s te verzekeren, verzekerd te houden en rechten op een uitkering van de verzekeraar bij schade aan de door leverancier ter beschikking gestelde automaten en toebehoren bij voorbaat over te dragen aan leverancier. Wanneer daartoe een handeling van wederpartij is vereist, dan verplicht wederpartij zich daartoe op het eerste verzoek van leverancier.
 10. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat wederpartij de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij leverancier meldt.

 

 

Artikel 13: Leasing (huur)

 1. Leasing van een automaat is onder voorbehoud van goedkeuring door de leasemaatschappij.
 2. Service, installatie en onderhoudskosten worden rechtstreeks aan wederpartij gefactureerd.
 3. De Leasemaatschappij zal rechtsreeks aan wederpartij factureren.
 4. De Leasemaatschappij zal eenmalig administratiekosten inrekening brengen aan wederpartij.
 5. Wederpartij is verplicht een verzekering bij de leasemaatschappij af te nemen tenzij wederpartij de polis van zijn eigen inboedelverzekering kan overleggen.
 6. Wederpartij heeft aan het einde van de looptijd de mogelijkheid het leaseobject over te nemen.
 7. Bij het tot stand komen van een leaseovereenkomst is wederpartij verplicht tot afname van de ingrediënten en toebehoren van leverancier voor de looptijd die gelijk is aan de looptijd van de leaseovereenkomst. Bij achteraf constatering dat er producten worden afgenomen die niet geleverd zijn door leverancier heeft leverancier het recht deze alsnog te leveren en te factureren.

Artikel 14: Garantiebepalingen

 1. De Leverancier geeft 12 maanden garantie op geleverde nieuwe koffiemachines ingaande op het moment van levering aan de wederpartij bij exclusief gebruik van Bonaventura producten/ingrediënten. Uitgezonderd gebreken welke het gevolg zijn van een normale slijtage of onoordeelkundig gebruik. Tevens vervalt de garantie bij materialen geleverd door derden, verplaatsing (plaatsing) d.m.v. derden, bedieningsfouten, invloeden van buitenaf (bv. brand, blikseminslag, etc.) en alle overige veranderingen aan de apparatuur die niet met Bonaventura zijn overeengekomen.

(1)  De wederpartij heeft alsdan de keuze het te herstellen product op de vestigingsplaats van Fabrikant of in overleg bij Leverancier aan te bieden voor reparatie, een zogenoemde “carry in reparatie”. De materiaalkosten, alsook het arbeidsloon vallen dan onder de garantie. Retourzending zonder ons voorafgaand advies wordt niet aanvaard.

(2)  De wederpartij kan er na goedkeuring en overleg met Leverancier voor kiezen het te herstellen product op haar locatie te laten verrichten door een door Leverancier erkende reparateur. De garantie ziet dan slechts op de kosten van onderdelen en niet op arbeidsloon, transportkosten en voorrijkosten.

 1. Voor zover er sprake is van een gebrek, dat reeds bestond op het moment van levering, geeft Leverancier volledige garantie bij melding gebrek binnen 24 uur na levering aan klant. Als dan zal het artikel kosteloos worden gerepareerd. Indien de koper binnen genoemde periode nadat hij het gebrek of tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken niet bij Leverancier reclameert, vervalt zijn aanspraak jegens ons wegens zodanig gebrek of zulke tekortkoming.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, garandeert Leverancier voorts de kwaliteit van een door haar gerepareerd en geleverd product gedurende 3 maanden na herstel. De aansprakelijkheid van Leverancier beperkt zich alsdan tot of kosteloos herstel van het product, of vervanging van het product of een onderdeel daarvan, zulks naar keuze van Leverancier.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, geldt voor producten welke door de Fabrikant wordt geleverd en door derden worden geproduceerd de garantie zoals die door de producent wordt gegeven. De aansprakelijkheid van Leverancier beperkt zich alsdan tot de aansprakelijkheid welke door de producent wordt aanvaard.
 4. De onder hiervoor genoemde garantiebepalingen gelden niet indien een reparatie en/of de montage van onderdelen door een ander of anderen dan Leverancier of Fabrikant zijn verricht. Voor zover de opdrachtgever de reparatie door een derde laat uitvoeren, zal de opdrachtgever ten opzichte van Leverancier nimmer aanspraak kunnen maken op vergoeding van (gevolg) schade, waaronder door derden bij de wederpartij in rekening gebrachte arbeidsloon, transportkosten en voorrijkosten.

Artikel 15: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de leverancier gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard (voorlopig) surséance van betaling aanvraagt, of door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de surséance van betaling de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

 

Artikel 16: Geschillen

Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de wederpartij en de leverancier dan wel van nadere tussen hen gesloten overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de leverancier haar hoofdzetel heeft, onverminderd de bevoegdheid van de leverancier om desgewenst de op grond van de Wet bevoegde rechter te adiëren.

Artikel 17: Toepasselijk recht

De overeenkomst tussen de leverancier en de wederpartij wordt beheerst door het Nederlandse recht.